Aktualności

Książka
przychodów i
rozchodów

Ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych

 Księgi handlowe


  Podatki

  ZUS

  Pozostałe

  Ważne linki


e-deklaracja
sprawdź swojego kontrahenta w UE

Aktualności

Ostatnie dwa miesiące na zwrot VAT od materiałów budowlanych

Niespełna 2 miesiące pozostały na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających budującym i remontującym domy lub mieszkania zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od początku 2014 r. zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał tylko osobom do 36. roku życia i tylko przy budowie domu lub adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.
Podatnicy w dalszym ciągu będą mieli prawo składać wnioski o zwrot VAT aż do 2018 r. – w tym wypadku rzeczywiście można mówić o prawach nabytych. Dotyczy to jednak tylko materiałów, za które faktury zostaną wystawione do końca grudnia 2013 roku. Maksymalne limity mają więc szansę wykorzystać tylko ci, którzy zmieszczą się z zakupami materiałów do końca roku. Ci, których na to nie stać, nie mają szansy wykorzystać całego, 5-letniego limitu, nawet jeśli złożyli pierwszy wniosek już jakiś czas temu. Oznacza to, że osoby, które na przykład rozpoczęły rok temu budowę domu systemem gospodarczym lub duży, rozłożony na kilka lat remont, uwzględniając, że koszty budowy lub remontu będą niższe o kilkadziesiąt lub kilkanaście tysięcy złotych, są zmuszone do zmiany zaplanowanych kosztorysów na swoją niekorzyść. Trudno więc mówić, że w tym wypadku zostaną uwzględnione ich prawa nabyte.

dodano dnia: 08 listopada 2013r


Zmiany dotyczące stosowania kas fiskalnych

Od 01 kwietnia 2013 wchodzą w życie kolejne zmiany dotyczące stosowania kas fisklanych. Najwięcej kontrowersji wzbudził zapis o konieczności zamieszczania na paragonie możliwie najpełniejszej nazwy towaru lub usługi. Celem tego jest ułatwienie konsumentom żmudnego rozszyfrowywania tego co dokumentuje dany paragon, a organom podatkowym weryfikację i prawidłowe rozliczenie podatku według odpowiedniej stawki VAT.

dodano dnia: 15 kwietnia 2013r


Zmiany w popularnych ulgach podatkowych od stycznia 2013r

Od 1 stycznia 2013 r. znowelizowane ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzą istotne ograniczenia w stosowaniu popularnych ulg: internetowej oraz ulgi prorodzinnej.

W myśl obowiązujących w 2013r zasad z ulgi internetowej można korzystać wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzajacym te lata podatnik nie korzystał z odliczenia.

Ulga na dziecko (prorodzinna) przysługuje podatnikom, którzy mają na wychowaniu małoletnie dzieci, czyli dzieci, które nie ukończyły 18-stego roku życia. Ulga ta przysługuje również podatnikom wychowującym dziecko pełnoletnie bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną , a także dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe Począwszy od rozliczenia PIT za 2013 rok w roku 2014 wprowadzono różne stawki ulgi w zależności od liczby dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje kwota ulgi w wysokości 1112,04 zł za cały rok, 92,67 zł miesięcznie. Jeśli podatnik lub podatnicy opiekują się jednym dzieckiem to dodatkowo obowiązuje ich wspólny limit dochodów w wysokości 112 tysięcy złotych, w przypadku przekroczenia tego limitu ulga nie mogą oni korzystać z ulgi na dzieci. Od 2013 roku podniesiono także wartość ulgi na trzecie dziecko, wynosi ona 1668,06 zł rocznie, 139 zł miesięcznie. Na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 2224,08 zł rocznie, 185,34 zł miesięcznie. Tak więc zmiany w uldzie na dzieci wprowadzone od 2013 roku są bardzo korzystne dla podatników wychowujących więcej niż dwójkę dzieci.

dodano dnia: 20 stycznia 2013r


Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Od 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej w nowym brzmieniu będzie stanowił, że: "Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,(...) podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia (...).

dodano dnia: 25 października 2012r


Podróże służbowe

Od 01 marca 2012r uległa zmianie stawka diety podczas krajowej podróży służbowej i wynosi obecnie 30,00 zł za jedną dobę.

dodano dnia: 20 marca 2012r


NIP i PESEL

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, dotyczy to osób fizycznych nieprowadzących działaności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Osoba prowadządca działalność na wszystkich dokumentach powinna posługiwać się numerem NIP.

dodano dnia: 8 stycznia 2012r


Nowe zasady ustalania różnic kursowych

W Dz.U. nr 178 poz 1059 została opublikowana ustawa z dnia 01.07.201r, w której określono nowe zasady ustalania różnic kursowych od osób fizycznych oraz prawnych

dodano dnia: 10 grudnia 2011r


Wydaki człoka rady nadzoraczej

Wydatki członka rady nadzorczej będącego jednocześnie udziałowcem spółki odbywajacego podróż służbową w związku z działalnością gospodarczą spółki podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust 1 opkt 38a ustawy o PDOP. Przepis ten stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości wydatki te obciążają koszty działalności jednostki

dodano dnia: 15 września 2011rStawka VAT na usługi medycyny pracy

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w Interpretacji indywidualnej z 02.05.2011 nr ILPP2/443-178/11-4/AK uznał, iż przeprowadzanie badań lekarskich wtępnych, okresowych i kontrolnych pracowników jest zwolnione z VAT. Natomiast badania psychologiczne kierowców potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy są opodatkowane VAT.

dodano dnia: 5 lipca 2011r


Zmiany dotyczące refundacji składek osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W Dz.U. nr 50 z 08 marca 2011r opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników. Rozporządzenie określa nowe wzory wniosków o refundację

dodano dnia: 20 marca 2011r


W 2010 dla celów fiskalnych stosujemy nadal stare PKWIU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów (DZ.U. nr 222 z 28-12-2009 poz.1753) do końca 2010 został przedłużony  okres stosowania "starych" oznaczeń PKWIU z dnia 18-03-1997r 

dodano dnia: 10 lutego 2010r


Zakup paliwa do samochodu z homologacją ciężarową

Zgodnie z wyrokiem ETS z 22 grudnia 2008 podatnicy mają prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu o ładowności powyżej 500 kg, posiadającego homologację ciężarową, bez konieczności ubiegania się o zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ze stacji kontroli pojazdów. Prawo to przysługuje pod warunkiem, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej oraz nie będą zachodziły przesłanki wykluczające prawo do odliczenia  wynikające z art  88 ustawy o VAT. 

dodano dnia: 29 stycznia 2010r


Przychody z najmu prywatnego w całości według stawki 8,5% 

W Dzienniku Ustaw nr 3 z 13 stycznia 2010 poz. 13 opublikowano nowelizację ustawy,  na mocy której przychody z najmu prywatnego są opodatkowane jednolitą stawką, która bez względu na kwotę osiągniętych przychodów wynosi 8,5%.

dodano dnia: 16 stycznia 2010r


Wyższe limity dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT.

Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję upoważniającą Polskę do zwolnienia z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30.000 euro (DZ.Urz UE L 283).  Na podstawie niniejszej decyzji Minsterstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT w której zaproponowano aby limit przedmiotowego zwolnienia z VAT był powyższany stopniowo

-  w 2010 do kwoty 100.000 zł

-  w 2011 do kwoty 150,000 zł

Obecnie projekt ten czeka na aprobatę sejmu.

dodano dnia: 30 listopada 2009r


 Jednolita stawka ryczałtu z tytułu tzw. najmu prywatnego.

W sejmie trwają prace  nad nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Proponuje się, aby w 2010 przychody z tytułu najmu były opodatkowane jednolitą stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.

dodano dnia 25 listopada 2009r


Limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2010.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2010 po przeliczeniu na złote wyniesie 422.000 zł (limit ten na 2009 wynosił 338.000)

Jednorazowej amortyzacji można dokonywać na podatwie art 22k ust 7 ustawy o PDOF oraz na podstawie  art 16k. ust.7 ustawy o PDOP.

dodano dnia 23 listopada 2009r 

 Księgowość Poznań, Biuro rachunkowe Account - Dorota Czarnecka