Aktualności

Książka
przychodów i
rozchodów

Ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych

 Księgi handlowe


  Podatki

  ZUS

  Pozostałe

  Ważne linki


e-deklaracja

sprawdź swojego kontrahenta w UE

Książka przychodów i rozchodów


Podatkowa Księga przychodów i rozchodów (KPiR) 

Książka przychodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze.

Kto ma obowiązek prowadzenia obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia  księgi  przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) wynika z art 24a ustawy o podatku dochodowycm od osob fizycznych (Dz.U.z 2000r nr 14 poz 176 z późn. mianami

Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą  są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy oraz za każdy okres sprawozdawczy.

Wyżej wymienione podmioty prowadzą KPiR jeżeli przychody z działalnosci gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie osiągnęły co najmniej równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Szczegółowe zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów  oraz jej wzór  określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003)

Podatnik oprócz KPiR jest obowiązany prowadzić m.in. ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, karty przychodów pracowników oraz ewidencję magazynową.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów - już od 100,00 zł netto miesięcznie - ZAPRASZAMY  

 Księgowość Poznań, Biuro rachunkowe Account - Dorota Czarnecka