Aktualności

Książka
przychodów i
rozchodów

Ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych

 Księgi handlowe


  Podatki

  ZUS

  Pozostałe

  Ważne linki


e-deklaracja
sprawdź swojego kontrahenta w UE

          Oferta biura obejmuje pełną obsługę finasowo - księgową  oraz kadrowo - płacową  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych i jawnych, obsługę osób prawnych, w tym  również podmiotów takich jak fundacje, stowarzyszenia.

Biuro prowadzi:

- Podatkową księgę przychodów i rozchodów

- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- Księgi handlowe

- Rozliczenia z ZUS właścicieli zakładów pracy oraz osób współpracujących 

- Kompleksową obsługę kadrowo - płacową pracowników oraz osób zatrudnionych  na podstawie umów cywilno - prawnych

- Rozliczenia z organami podatkowymi  z tytułu podatku VAT oraz podatku akcyzowego

- Rozliczenia z organami podatkowymi z tytułu podatków dochodowych

- Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

- Doradztwo w zakresie podejmowanych decyzji gospodarczych

 

Oferta dodatkowa:

Zwrot podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na cele budowlane.

 

Biuro oferuje dla swoich Klientów stałą współpracę z innymi  podmiotami w zakresie:

- szkoleń BHP dla pracowników i właścicieli zakładów pracy,

- pozyskiwania funduszy unijnych,

- pozyskiwania środków pieniężnych na działalność gospodarczą od krajowych instytucji finansowych

 


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Obejmuje nastepujące czynności:

- ewidencję wszelkich przychodów i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- prowadzenie ewidecji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematrialnych i prawnych

- ustalanie wysokości dochodu (straty) za rok podatkowy oraz poszczególne okresy rozliczeniowe

- sporządzanie okresowych i rocznych deklaracji podatkowych odnośnie podatków dochodowych i podatku VAT


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- ewidencja przychodów

- ustalenie zobowiązania podatkowego zgodnie z obowiązuącymi  stawkami ryczałtu

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- sporządzanie okresowych i rocznych deklaracji podatkowych odnośnie podatków dochodowych i podatku VAT


Księgi handlowe

- opracowanie "Polityki rachunkowości" oraz "Zakładowego Planu Kont" dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

- ewidencja wszelkich dokumentów tj faktury sprzedaży, dokumenty zakupu, wyciągi bankowe, raporty kasowe zgodnie z ustwą o rachunkowości, rozliczenia z pracownikami i udziałowcami. 

- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych  tj bilans rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

- sporządzanie sprawozdań finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta

- sporządzanie okresowych i rocznych deklaracji podatkowych odnośnie podatków dochodowych oraz podatku VAT


Rozliczenia ZUS właścicieli zakładów oraz osób wspólpracujących

-  rejestracja płatników w ZUS

- sporzadzanie okresowych raportów rozliczeniowych oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS

- zgłaszanie w ZUS przerw w ubezpieczeniach z tytułu niezdolności do pracy

- reprezentowanie Klienta w ZUS we wszelkich sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą.


 Kompleksowa obsługa kadrowo płacowa pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych,  obejmuje m.in.

- sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych 

- sporządzanie listy płac

- zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS, przekazywanie okresowych deklaracji rozliczeniowych

- rozliczanie podatku dochodowego z tytułu zatrudniania pracowników / zleceniobiorców: sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do organów podatkowych  PIT-11, PIT8R, itp 

 
 
 
 
 Księgowość Poznań, Biuro rachunkowe Account - Dorota Czarnecka