Aktualności

Książka
przychodów i
rozchodów

Ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych

 Księgi handlowe


  Podatki

  ZUS

  Pozostałe

  Ważne linki


e-deklaracja
sprawdź swojego kontrahenta w UE

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu. Nie ustala się rzeczywistych dochodów ani kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Stawkę podatku ryczałtowego określa się na podstawie takich kryteriów, jak rodzaj działalności czy liczba zatrudnionych. Należy zwrócić uwagę na grupę podatników, którzy nie mogą rozliczać się za pomocą ryczałtu.

Stawki ryczałtu

Lp

Stawka ryczałtu

Rodzaj przychodów  ewidencjonowanych

1.

20%

osiągane w zakresie wolnych zawodów

2.

17%

zeświadczenia usług:

a/ reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWIU 22.33.10)

b/ pośrednictwa w zakresie sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWIU 50.10.30), psrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKWIU 50.30.30), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWIU 50.40.30)

c/ pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWIU grupa 51.1) z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy)

d/ hoteli (PKWiU 55.), usług świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2)

e/ parkingowych (PKWiU  63.21.24), obsługa cenytrali wzywania radio - taxi) (PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i pośredników turystycznych (pKWiU grupa 63.3)

f/ w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenia (PKWiU 70,32) z zastrzeżeniem załacznika nr 2 do ustawy

g/ wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2)

h/ doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU72.), w zakresie oprogramowania  (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3)

i/ pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załacznika 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11), fotograficznych (PKWiU) 74.81) z zastrzeżeniem załacznik 2 dostawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11), powielania (PKWiU 74.83.12), organizowania wystaw targó i kongrsów (PKWiU 74.84.15) z zastrzeżeniem załącznika 2 do ustawy

j/ poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nieskalasyfikowanych (PKWiU 85.32.13), opieki społecznej świadczonych przez  instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14), opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15)

- z zastrzeżeniem poz. 1 i 3-5 niniejszej tabeli. 

3.

8,5%

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej równowartość 4 000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów,

b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 75.25.11),

d) przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU 80.10.11 ex),
e) przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53),

f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym

4.

5,0%

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

5.

3,0%

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1 500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Kto nie może rozliczać się za pomocą ryczałtu

Załącznik nr 2 do Ustawu o zryczałtowanym podatu dochodowym.
Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodw ewidencjonowanych oznaczonych według PKWiU

Lp

Symbol PKWiU

Nazwa usługi

1.

51.12

Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych

2.

51.14

Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających

3.

51.18

Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane

4.

51.19

Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju

5.

55.23.14

Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu

6.

63.12.12

Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów

7.

63.12.14-00.30

Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

8.

Sekcja J

Usługi pośrednictwa finansowego

9.

grupa 70.1

Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny

10.

grupa 70.2

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek****

11.

grupa 70.3

z wyjątkiem 70.32

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

Z wyjątkiem:

  - Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

12.

grupa 73.1

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

13.

grupa 73.2

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych

14.

grupa 74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

15.

grupa 74.2

Usługi architektoniczne i inżynierskie

16.

grupa 74.3

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

17.

grupa 74.4

Usługi reklamowe 

18.

grupa 74.5

z wyjątkiem 74.50.2

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

z wyjątkiem:

   - Usługi pozyskiwania personelu **

19.

grupa 74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

20.

grupa 74.81.23

Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

21.

grupa 84.83.13

Uslugi tłumaczeń pisemnych*

22.

grupa 74.83.14

Usługi tłumaczeń ustnych*

23.

grupa 74.84

z wyjątkiem 74.84.15

Usługi komercyjne pozostałe gdzie indziej nieskalsyfikowane

z wyjątkiem:

  - usługi organizowania wystaw, targów i kongrsów**

24.

Sekcja L

z wyątkiem 75.25.11

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

z wyjątkiem:

  - usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom***

25.

Sekcja M

z wyjątkiem 80.10.11 ex

Usługi w zakresie edukacji*

z wyjątkiem:

  - usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych -  dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole***

26.

grupa 85.1

Usługi w zakresie zdrowia ludzkiego*

27.

dział 91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

28.

dział 92

z wyjątkiem 92.53

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem

z wyjątkiem:

   - Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody***

29.

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem usług opieki doraźnej i robienia zakupów 

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.

*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5 % przychodów.

**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.


 Księgowość Poznań, Biuro rachunkowe Account - Dorota Czarnecka